Адвокатска кантора Нейко Славов

Накратко за мен:

Завършил Гимназията с преподаване на западни езици - Пловдив (1994) и СУ “Свети Климент Охридски”, специалност “право” (1999). Работил като юрисконсулт (1999 - 2002) и адвокат (от 2002 до сега), вписан в Софийска адвокатска колегия под номер 1300048110/13.03.2002 г. Практикува в областта на търговско, вещно, трудово право и чуждестранните инвестиции.Услуги

Услуги в областта на търговско, вещно, трудово право и чуждестранните инвестиции.

Недвижими имоти

Пълно правно обслужване на процеса по придобиване или продажба на недвижим имот. Изготвяне на договори, набавяне на съпътсващи документи. Консултации на продажби на зелено. Придобиване и продажба на имоти в София, Пловдив, Варна, Бургас, Созопол, Несебър, Боровец, Банско, Пампорово и др.

Фирмено право

Учредяване и ликвидация на търговци, в т.ч. на едноличен търговец /ЕТ/, дружество с ограничена отговорност /ООД или ЕООД/, акционерно дружество /АД или ЕАД/, клонове на чуждестранни търговци, търговско представителство, промени в регистрацията, обявяване на документи и други услуги по Закона за Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Съдебно представителство

Представителство по граждански, търговски, трудови и административни дела, в т.ч. във фазата на принудително изпълнение, както и производства по несъстоятелност.

Съдействие за съставяне на документи

Съставяне или съдействие за коригиране на договори, нотариални актове, нотариални покани, пълномощни, декларации, завещания, спогодби, набавяне на документи от административни органи, представителство пред трети лица и пред държавни и общински институции.

Спорове с монополисти

Съдействие в досъдебната, съдебната и изпълнителната фаза, изготвяне на възражения и жалби.

Процедури и дела по Закона за управление на етажната собственост

Процедури по придобиване на българско граждансво или разрешение за продължително пребиваване

Процедури по закона за защита на личните данни

Съдействие при изготвяне на правила и процедури за защита на личните данни.

Процедури по закона за мерките срещу изпирането на пари /ЗМИП/.

Съдействие при изготвяне на правила и процедури по Закона срещу изпирането на пари, попълване на бланки и формуляри.