за писмена консултация - 60 лв.;
за проучване на дело с даване на мнение по него - 300 лв.;
за жалби и сигнали до прокуратурата и полицията - 100 лв.;
за съставяне на: писмен договор или проект за нотариални актове:
при интерес до 1000 лв. - 150 лв.
при интерес от 1000 до 10 000 лв. - 150 лв. + 1 на сто за горницата над 1000 лв.;
при интерес от 10 000 до 50 000 лв. - 250 лв. + 0,5 на сто за горницата над 10 000 лв.;
при интерес от 50 000 до 100 000 лв. - 500 лв. + 0,2 на сто за горницата над 50 000 лв.;
при интерес над 100 000 лв. - 700 лв. + 0,1 на сто за горницата над 100 000 лв.;
за учредяване и регистриране на:
едноличен търговец - 150 лв.;
дружество с ограничена отговорност - 300 лв.;
дружество с ограничена отговорност с чуждестранно участие – 600 лв.;
акционерно дружество - 600 лв.;
акционерно дружество с чуждестранно участие – 1200 лв.;
фондации и сдружения с нестопанска цел - 400 лв.;
за вписване промени или ликвидация в Търговския регистър възнагражденията са в размерите в размер на точката по-горе;
за текуща правна помощ по договор с юридическо лице или едноличен търговец - 500 лв. месечно, като за явяване по дела или сделки се дължи отделно възнаграждение;
за текуща правна помощ по договор с юридическо лице с чуждестранно участие - 1000 лв. месечно, като за явяване по дела или сделки се дължи отделно възнаграждение;
за уговорена почасова консултантска дейност - 60 лв. на час;
За процесуално представителство, защита и съдействие по граждански дела възнагражденията са следните:
по трудови дела - не по-малко от размера на минималната месечна работна заплата за страната;
по неоценяеми искове - 600 лв.;
За процесуално представителство по дела с определен интерес:
при интерес до 10 000 лв. - 580 лв. + 5 % за горницата над 5000 лв.;
при интерес от 10 000 лв. до 100 000 лв. - 830 лв. плюс 3 % за горницата над 10 000 лв.;
при интерес над 100 000 лв. - 3530 лв. плюс 2 % за горницата над 100 000 лв.;
За процесуално представителство, защита и съдействие по дела за несъстоятелност възнаграждението се изчислява на базата на стойността на предявените вземания по методиката на ал. 2, но не по-малко от 800 лв.
За процесуално представителство, защита и съдействие по дела за съществуване, за унищожаване или за разваляне на договори и за сключване на окончателен договор с предмет вещни права върху недвижими имоти възнаграждението се определя съобразно интереса на представляваната, но не по-малко от 1000 лв.
Списъкът на услуги по-горе не е изчерпателен. Посочените цени не са обвързващи преди да Ви изпратим конкретна оферта по конкретен казус, съобразена с фактическата и правна сложност на делото.